Általános Szerződési Feltételek

Letöltés

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a PG Info Kft. (továbbiakban Tableversum)

által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető Asztalfoglaló Rendszer használatára vonatkozó feltételeket. A PG Info Kft. és a Felhasználó közötti szerződés a Felhasználó általi szabályos regisztrációval – kivéve a visszautasítás esetét – jön létre az első díjbekérőben meghatározott díj Felhasználó általi megfizetésével (jóváírásával), illetve ezt követően kezdi meg a Tableversum a szolgáltatásnyújtást. A Felek közötti, magyar nyelvű szerződés (ÁSZF) írásbeli szerződésnek minősül, amelyet a PG Info Kft. rögzít, illetve a Felhasználó számára hozzáférhetővé tesz.

A PG Info Kft. fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a PG Info Kft. rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást az online szolgáltatásként bérelhető Tableversum Rendszer felülete, a Tableversum által küldött hírlevél, vagy valamennyi Felhasználónak, a profil oldalon megadott email címre küldött értesítés tartalmazhatja. A PG Info Kft. biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Felhasználó számára a  https://tableversum.com/terms-and-services címen folyamatosan elérhető és a Felhasználó számára előhívható, tárolható.

 

I. Szolgáltatás igénylés

A PG Info Kft. által működtetett online szolgáltatásként bérelhető Tableversum Rendszer (Rendszer) szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik gazdasági tevékenységük körében (nem fogyasztóként) érvényesen regisztrálnak a Tableversum weboldalán, valamint jog- és cselekvőképes személyek vagy gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban Felhasználó). Előbbiek alapján jelen ÁSZF-re nem terjednek ki a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve egyéb, fogyasztókra vonatkozó jogszabályok rendelkezései.

A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

A Felhasználó nem veheti igénybe a Tableversum-ot olyan vállalkozás támogatására, mely illegális tevékenységet folytat, illetve más olyan tevékenységet, amelyet a PG Info Kft. erkölcstelennek vagy egyéb szempontból kifogásolhatónak tart.

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni.

Amennyiben a PG Info Kft. tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a regisztrációt visszautasítani, illetve a hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Tableversum online szolgáltatásának használatából kizárni.

II. Előfizetési díj

Az Adminisztrátor Jogosultságú Felhasználó elfogadja, hogy automata számlázási rendszerünk ektronikus számlát állít ki. PG Info Kft. vállalja, hogy az általa kiállított elektronikus számlákat a felhasználó számára megőrzi, azt rendszerében folyamatosan elérhetővé teszi. Felhasználó elfogadja az elektronikus számlázási rendszert.

II.a) Tableversum előfizetési díjak fizetési módja

Az előfizetési díjat a Felhasználó előre fizeti meg a PG Info Kft. számára. A befizetett összeget a PG Info Kft. tartja nyilván, és Felhasználó számára havi rendszerességgel biztosít elszámolást az aktuális egyenleg felhasználásáról. A Felhasználó a befizetést banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kezdeményezheti a PG Info Kft. bankszámlájára. Az előfizetési díj megfizetése a rendszer használatától kezdődően kötelező. Számláját a Felhasználó a számlán jelzett határidőig köteles kiegyenlíteni.

Az online szolgáltatásként bérelhető Tableversum Rendszer rendszeres előfizetési díja tartalmazza a szoftver folyamatos üzemeltetését a későbbiekben meghatározottak szerint, továbbá magában foglalja a naponkénti adatmentés elkészítését, és a kiszolgálótól független helyen történő tárolását. A rendszeres bruttó előfizetési díj az igénybe vett funkcionalitás csomagtól függ. A Felhasználó a befizetést a választott előfizetési csomagjában meghatározott devizában végzi PG Info Kft. számlájára. Aktív Felhasználónak minősülnek azok, akiknek lehetősége (jogosultsága) van a Tableversum Rendszerbe bejelentkezni. A PG Info Kft. a szolgáltatás üzemeltetése során az árakat normál, rendeltetésszerű felhasználás mellett tudja biztosítani. 

A előfizetési díj tartalmazza az általános forgalmi adót és a kötelező terheket. Az előfizetési díj tartalmazza a díjcsomagban meghatározott számú egység és felhasználó kezelését, a napi adatmentést,  korlátlan számú belépést a Rendszerbe, garantált ügyfélszolgálati választ 1 munkanapon belül, a Rendszer 7/24 órás technikai és biztonsági üzemeltetését, a folyamatos fejlesztéseket.

A PG Info Kft. fenntartja a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén a számla fizetési határidejének lejártakor a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza (felfüggessze). A Tableversum előfizetési díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek, (A PG Info Kft. a felfüggesztés időtartama alatt is biztosítja a felhasználó számára a Tableversum rendszerben lévő adatok tárolását, a biztonsági adatmentéseket, illetve a felhasználó által beállított automatizmusok és űrlapok működését.)

III. PG Info Kft. kötelezettségei

A PG Info Kft. a Felhasználó számára biztosítja jelen ÁSZF-ben meghatározott online szolgáltatásként bérelhető Tableversum Rendszer működését.

Amennyiben PG Info Kft. a Felhasználónak kárt okoz – figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére – PG Info Kft. felelőssége, hogy amennyiben Felhasználó az elvárható gondossággal járt el (például, de nem kimerítően: megfelelő folyamatos adatmentésről gondoskodott, a rendszer-hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta, bekövetkezett kár esetén elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során), úgy PG Info Kft. köteles az eredeti állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel.

Amennyiben Felhasználó késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt a PG Info Kft. – saját befolyásán kívül eső körülmény következtében – az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, PG Info Kft. köteles erről haladéktalanul tájékoztatni Felhasználót.

PG Info Kft. köteles haladéktalanul értesíteni Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség a PG Info Kft-t terheli.

III.a) Felelősségkorlátozás

A PG Info Kft. a Felhasználó(k) magatartásáért más Felhasználókkal, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.

A PG Info Kft. nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött emailek megnyitása során keletkezett. A PG Info Kft. szintén nem vállal felelősséget a rendszer az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért.

Kizárt a PG Info Kft. felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Rendszer – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered, illetve a Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.

A PG Info Kft. szintén nem felelős a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésből illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért.

Jelen szerződés teljesítése során PG Info Kft-nek nem kötelezettsége (felelőssége) a Felhasználók hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás. 

A Rendszer és a Tableversum Weboldal tartalma (pl.: szöveg, adat, videó, audió, kép stb. – a továbbiakban: anyagok) – ide nem értve a Felhasználók által a Tableversum rendelkezésére bocsátott anyagokat a PG Info Kft. kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag a PG Info Kft. előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor. A felhatalmazás nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

III.b) Kártérítési felelősség

A PG Info Kft. jelen szerződésben meghatározott előnyökre, illetve a díj nagyságára tekintettel kártérítési felelősséget legfeljebb 3 (azaz Három) havi díjnak megfelelő összeg erejéig vállal.

III.c) Alvállalkozó bevonásának feltételei

Teljesítés során PG Info Kft. alvállalkozót vehet igénybe.

IV. Felhasználó kötelezettségei

A Felhasználó köteles PG Info Kft. szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a teljesítés után járó díjat PG Info Kft-nek határidőre megfizetni. Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a PG Info Kft. részére biztosítani.

Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van az internetes levélküldés szabályaival. PG Info Kft. nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. PG Info Kft. jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben Felhasználó a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

V. Magatartási kódex

Felhasználó az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi az alábbiakat:

V.a) Zéró tolerancia SPAM küldéssel

A PG Info Kft. a spammel kapcsolatban a zéró tolerancia elvét vallja. A nemzetközileg elfogadott definíció alapján minden tömegesen és kéretlenül kiküldött email spamnek minősül, az engedélykérő emaileket is beleértve.

Az elektronikus hirdetésekre vonatkozó magyar jogi szabályozás szerint [2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) és 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)] csak annak küldhető elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz (pl.: SMS, MMS, fax) útján elektronikus hirdetés, aki ehhez előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

Mivel a címzettek egy meghatározott feladónak és témában adnak felhatalmazást email küldésre, a korábbi, azonos személy tulajdonában lévő cégben felépített lista nem emelhető át egy másik cégbe. A vásárolt listára küldött tömeges, reklámcélú email szintén spamnek minősül. A nem hírlevél-feliratkozás útján gyűjtött email címekre küldött reklámlevél ugyancsak spam, amennyiben a címzettek a reklámcélú emailek küldéséhez nem járultak hozzá.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság (a céges központi címekre küldött emailek kivételével) a kéretlen reklámlevelek kiküldését (beleértve az engedélykérő leveleket is) 500.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja.

Amennyiben utólag, például spam bejelentés formában PG Info Kft. tudomására jut, hogy Felhasználó nyilatkozatával ellentétben a tömeges email küldésre nem jogosult, PG Info Kft. fenntartja a jogot Felhasználó rendszerében a tömeges email küldés funkció letiltására, illetve a spam bejelentések mennyiségétől és az eddigi email kiküldési történetétől függően Felhasználó rendszerének felfüggesztésére.

V.b) Tiltott tartalom

Felhasználó nem küld olyan email-t, SMS-t vagy csatolt állományt a Tableversum-ból, mely:

Illetve kerüli az olyan kifejezések használatát, melyeket a spam szűrők spam-gyanúsként értékelnek, tehát nem küld olyan üzenetet, mely:

VI. Technikai feltételek

A Tableversum SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) CRM Rendszer web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás. A szoftverbe a https://reservation.tableversum.com/ weboldalon keresztül lehet bejelentkezni.

VI.a) Bejelentkezés feltételei

VI.b) Munkavégzés feltételei

VII. Rendelkezésre állás

A PG Info Kft. garantálja, hogy az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 3,65 nap leállási lehetőséget biztosít PG Info Kft. szolgáltatása számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt. 

VIII. Adatmentés

A Tableversum-ban tárolt összes adat napi rendszerességgel elsődleges kiszolgáló helyszíntől különböző helyre titkosított mentésre kerül, amely a PG Info Kft. Adatbázisának egészét tartalmazza a Rendszer esetleges összeomlás utáni visszaállítására.

IX. Titoktartás

A PG Info Kft. kötelezi magát arra, hogy védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák.

A PG Info Kft. és Felhasználó a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve ha a közlésre jogszabály kötelez.

A PG Info Kft. vállalja, hogy jelen ÁSZF alapján részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.

A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. A Felhasználót jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.

A PG Info Kft. a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel. A Felhasználó személyes adatainak jelen szerződésben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben hozzájárulását adja.

A PG Info Kft. köteles a Felhasználó által a Tableversum rendszerbe rögzített adatokat a Felhasználó kérésére haladéktalanul törölni. Amennyiben a Felhasználó a törlést nem kéri, a szerződés megszűnését követően a PG Info Kft. a Felhasználó által a Tableversum rendszerbe rögzített adatokat 90 napig tárolja.

X. Adatvédelem

Felhasználó az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg megismeri és elfogadja a Tableversum Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat:  https://tableversum.com/privacy-policy

XI. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

XII. Szerződés megszűnésének esetei

A Felhasználó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül.

Ebben az esetben a PG Info Kft az előre kifizetett előfizetési díj arányos részét 30 napon belül visszatéríti a számára, amennyiben a Felhasználó kifizette esetleges tartozását.

PG Info azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

A szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban – a szerződésszegő félnek a regisztráció során megadott email címre küldött emailben – történhet. A Tableversum rendszerben rögzített adatok tulajdonosa a Felhasználó, így a szerződés bármely fél általi felmondása esetén a bevitt adatokat a PG Info Kft díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja XML formátumban, amint a Felhasználó rendezi a számláját.

A Felhasználó ezután jogosult más üzemeltető támogatását igénybe venni, azonban a szoftver forráskódjához nem férhet hozzá. A felek a szerződés megszűnésekor egymással szemben teljes körűen elszámolnak.

XIII. Vitás kérdések rendezése

Felhasználó esetleges panaszaival Pg Info Kft-t az alábbi elérhetőségen keresheti fel: tamogatas@kiwipro.net. A Felhasználó elfogadja, hogy a Tableversum ügyfélszolgálata kizárólag az aktív Rendszerrel rendelkező aktív Felhasználóknak áll a rendelkezésére; tehát azoknak, akiknek nincs számlatartozásuk, illetve amennyiben korábbi számlatartozás miatt a Rendszerük felfüggesztésre került, kizárólag a felfüggesztés feloldása után. Egyéb személyek kiszolgálását a Tableversum ügyfélszolgálata megtagadhatja. 

A Tableversum-nak és Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a felek a területileg illetékes Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Ikrény, 2023. február 11.

Icon.

Figyelünk az ügyfeleinkre. Rendszerünket folyamatosan fejlesztjük, és bővítjük.

Icon.

Rendszerünket folyamatosan teszteljük, és ellenőrizzük, hogy ügyfeleink folyamatos elégedettségét biztosíthassuk.

Icon.

Rendszerünk teljes mértékben online, és digitálisan elérhető. Nincs szükség hozzá felesleges papír pazarlásra.